Bel ons op 0541 - 670 186 of stuur een e-mail info@voordeelstoffen.nl.
Winkelwagen
mobile icon
Toggle Nav
Sluiten
  • Menu
  • Setting

Algemene voorwaarden

Meubel stoffeerder Martin Stevelink tel. 0541-670186

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Meubelstoffeerder Martin Stevelink, verder te noemen verkoper, met zijn wederpartij, verder te noemen koper, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door verkoper gedane aanbiedingen, dan wel versterkte adviezen.

1.2 Deze voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven eventueel door koper gehanteerde voorwaarden, voor zover thans schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Aanbiedingen en prijzen

2.1 Alle door de verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens een schriftelijke genoemde termijn van bindendheid.

2.2 Alle door de verkoper gedane aanbiedingen zijn alleen van toepassing op aankopen via de website

2.3 Ingeval er terzake enigerlei overeenkomst een schriftelijke bevestiging van de kant van verkoper is verzonden, dan zijn partijeen aan die bevestiging gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven.

2.4 Ten tijde van het tot stand komen van een overeenkomst verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen, dan wel andere heffingen. Een verhoging of verlaging in een of meerdere kostenfactoren kan door de verkoper worden verrekend, althans na drie maanden.

2.5 Afbeeldingen, technische specificaties, dan wel andersoortige gegevens, geven een algemene voorstelling van door verkoper gevoerde artikelen en kunnen nimmer als een garantie gelden.

3. levering en levertijd

3.1 Alle zaken reizen voor risico van de koper, behoudens in het geval van artikel 7:11 van het Burgelijke Wetboek en levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken op de overeengekomen plaats. Verkoper is vrij in de keuze van het transportmiddel en koper is immer gehouden medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling.

3.2 Een bij de aflevering verstrekt document wordt geacht de afgesproken kwaliteit en kwantiteit van de zaken juist weer te geven, tenzij de koper eventuele bezwaren terstond schriftelijk kenbaar maakt aan verkoper. Koper is gehouden de zaken bij de inontvangstneming te controleren op kwaliteit en kwantiteit.

3.3 Bij levering op afroep is koper gehouden de zaken binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn uiterlijk binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel binnen de termijn gesteld in een schriftelijke sommatie van de verkoper. Bij gebreke van afroep of afname binnen een der vorenbedoelde termijnen heeft verkoper het recht verkochte zaken in rekening te brengen en deze voor rekening en risico van koper op te slaan, dan wel de overeenkomst door een enkelemededeling, zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, ontbinden. In geval van facturering gaat de betalingsverplichting van koper terstond in, terwijl de koper in het geval van ontbinding gehouden is alle de door verkoper geleden schade te vergoeden.

3.4 De levertijden die zijn opgegeven gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient koper de verkoper schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal twee maanden om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Verkoper zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van de verkoper, behoudens in geval van opzet of grove schuld, noch heeft koper het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van de zaken te weigeren.

3.5 Koper heeft het recht om aangeschafte artikelen te retourneren binnen een termijn van 14 dagen. Bij artikelen die voor de klant op maat gemaakt zijn, geldt dit recht niet. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om deze toch te retourneren, behoudens althans voorafgaande schriftelijke toestemming. Wanneer op maat gemaakte pakketjes retour worden genomen, zal er 30% in mindering worden gebracht.

4. Situaties van overmacht

4.1 Omstandigheden die van dien aard zijn, dat het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeenkomst jegens een der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, dan wel feitelijk onmogelijk, gelden voor partij als overmacht.

4.2 In de situatie van overmacht is verkoper niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht is verkoper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te verklaren, doch in zodanig geval is koper wel gehouden geleverde zaken en/of diensten van voor de overmachtsituatie aan verkoper te voldoen. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt geacht sprake te zijn van voortdurende overmacht indien de overmacht langer duurt dan twee maanden. In het geval er sprake is van een tijdelijke oveermachtsituatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de overmacht opleverende toestand is geëindigd.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat de vordering van de verkoper terzake de geleverde zaken, verschuldigd geworden rente en incassokosten daaronder begrepen, volledig door koper zullen zijn voldaan.

5.2 Koper is niet gerechtigd zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden in eigendom te doen overgaan, of op deze zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht te verschaffen.

6. Betaling

6.1 Betaling van door verkoper gevoerde zaken dient contant te geschieden bij aflevering, behoudens een door verkoper aangeduide andersluitende betalingstermijn op haar factuur. In ieder geval dient de koper evenwel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen, zulks zonder enige korting en op door verkoper aan te wijzen bank-of girorekening, dan wel contante betaling ten kantore van verkoper.

6.2 Indien betaling niet plaatsvindt, dan wel bij gebreke van een betaling uiterlijk op de vervaldag als hierboven bedoeld in 6.1 verkeert koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, zonder dat daartoe een sommatie, dan wel ingebrekestelling, vereist zal zijn. In een zodanig geval is de totale vordering van verkoper, ook die met betrekking tot nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan verkoper verschuldigd een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Voorts is koper aan verkoper verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, welke verkoper moet maken om tot de voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten bij uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een maximum en met een minimum van €50.00. Uit het enkele feit, dat verkoper zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van koper tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van koper wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementaanvrage verschuldigd.

6.3 Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance va betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is verkoper gerechtigd-ongeacht enig getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijn- reeds geleverde zaken terug te nemen, c.q. is zijn vordering ineens opeisbaar, dan wel heeft verkoper het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door een enkele mededeling en zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden. Een en ander onverminderd verkopers recht op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en ontstane kosten daaronder begrepen.

6.4 Zolang koper niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is verkoper niet gehouden verdere leveranties te doen, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van verkoper verminderde kredietwaardigheid van koper. Te allen tijde heeft verkoper het recht zekerheid voor de betaling van leveranties te verlangen, terwijl verkoper bij gebreke van een verlangde zekerheidstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enigerlei gehoudenheid tot schadevergoeding.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Mededelingen van de kant van verkoper met betrekking tot kwaliteit of andere eigenschappen van de gevoerde producten binden verkoper eerst, nadat deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling aan garantie te verstrekken. Elke aansprakelijkheid voor schade, zowel directe, als indirecte, ontstaan ten gevolge van samenstelling of kwaliteit van de door verkoper geleverde producten wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover deze althans niet het gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van de verkoper. Verkoper dient immer de gelegenheid te worden gegund alsnog naar behoren te leveren, c.q. te presteren.

7.2 Advisering geschiedt te allen tijde naar beste kunnen en weten en kan nimmer aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van welke schade dan ook.

7.3 Mochten op door de verkoper gevoerde producten door de fabrikant verstrekte gegevens omtrent kwaliteit en eigenschappen zijn opgenomen, waaraan deze producten, ten bewijze van koper, niet voldoen, dan zal een eventuele aansprakelijkheid van verkoper nimmer verder kunnen gaan, dan de aanspraken, welke verkoper jegens de fabrikant geldend kan maken.

7.4 Koper vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheid welke op verkoper jegens derden zou kunnen rusten terzake door verkoper aan koper geleverde producten en/of diensten, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van de verkoper.

7.5 Door verkoper geleverde producten zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en evetueel aangegeven eigenschappen zijn proefondervindelijk getest, doch zijn en kunnen niet worden gegarandeerd. Uitgezonderd opzet en grove schuld wordt terzake geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.6 Terzake van dosering en toepassing door de koper van door verkoper geleverde producten, noch terzake van onoordeelkundig gebruik, noch ten aanzien van gebruik niet overeenkomstig het doel, wordt enigerlei aansprakelijkheid, ook niet voor eventuele gevolgschade, aanvaard.